ETIKA, KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Etika

Jako společnost s celosvětovou působností si uvědomujeme, že vše, co děláme, a rozhodnutí, která přijímáme, ovlivňují mnoho lidí po celém světě.

Společnost Doro požaduje, aby její dodavatelé podepsali speciální prohlášení týkající se dobré společenské odpovědnosti podniků. Toto prohlášení zahrnuje velký počet požadavků týkajících se dětské práce, nucené práce, pracovního prostředí, úrovně odměňování, pracovní doby a práva na členství v odborových organizacích. Od roku 2008 provádí společnost Doro audity třetích stran, aby ověřila jejich soulad s jejími politikami. V případě porušení dohody má společnost Doro právo okamžitě přerušit veškeré spojení s dodavatelem.

 

 

Kvalita

Kvalita pro nás znamená dodávat výrobky, které odpovídají skutečným potřebám a které umožňují pokračovat v činnostech, jež jste vždy dělali rádi. Říkáme tomu „maximální zážitek z kvality“ a je to práce, která začíná vývojem výrobků ve společnosti Doro a pokračuje výrobním procesem u našich dodavatelů.

 

Zajištění kvality – základní ingredience úspěchu

Doro klade velký důraz na kontrolu kvality. Pravidelné kontroly a monitorování jsou hlavními prvky při vývoji i výrobě nových výrobků. Plně funkční řízení kvality s jasnými vnitřními a vnějšími procesy je podmínkou pro to, aby bylo možné podnikat další kroky v oblasti vývoje nových výrobků.

 

Všichni dodavatelé jsou posuzováni v následujících oblastech:

 

• Předpokládaná úroveň spokojenosti zákazníků
• Kontroly dodávek
• Přesnost dodávek
• Dodací lhůty

 

Doro hodnotí a posuzuje každého výrobce

Tímto způsobem může společnost Doro i její dodavatel zjistit, jakou úroveň kontrola kvality má. Doro často pomáhá V Asii při vyhledávání chyb ve skutečných výrobních procesech. Získává tak velké množství znalostí o možnostech výroby nových výrobků, ale také o schopnosti vylepšit výrobu stávajících výrobků.

Společnost Doro trvá na tom, aby její dodavatelé podepsali prohlášení o své společenské odpovědnosti. Toto prohlášení zahrnuje velký počet požadavků týkajících se dětské a nucené práce, pracovního prostředí, úrovně odměňování, pracovní doby a práva na členství v odborových organizacích. Podpis prohlášení dává společnosti Doro právo okamžitě přerušit veškeré vztahy s dodavatelem v případě porušení dohody.


 

Životní prostředí                                                                                          

Ohled na životní prostředí je něco, co všichni máme neustále na paměti, a ve společnosti Doro klademe na tuto záležitost takový důraz, jaký si zaslouží. Děláme to tak, že dodržujeme směrnice týkající se ochrany životního prostředí a hledáme způsoby, jak snížit dopad naší práce a našich výrobků na životní prostředí. Jedním z příkladů je naše funkce Eco u bezdrátových telefonů DECT.

Cílem společnosti Doro je co nejvíce přispět ke snížení negativního dopadu na životní prostředí.

 

Směrnice o životním prostředí

Společnost Doro uvádí na trh a prodává výrobky, na jejichž použití a recyklaci se vztahují směrnicemi o ochraně životního prostředí. Náš ředitel pro kvalitu a ochranu životního prostředí je zodpovědný za to, aby společnost Doro dodržovala platné zákony a předpisy, a v každé zemi je určena osoba, která je zodpovědná za zajištění dodržování právních předpisů dané země pro oblast životního prostředí.

Mezi nejzásadnější směrnice, které se týkají podnikání společnosti Doro, patří směrnice EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení („WEEE“), která vstoupila v platnost v srpnu 2005, a nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek („RoHS“), které vstoupilo v platnost dne 1. července 2006.

Směrnici EU REACH (registrace, hodnocení, povolení a omezení chemických látek) bude hodnocena v roce 2009 pro zavedení v roce 2010. Dopad na společnost Doro jakožto dovozce hotových výrobků je omezený, ale tato směrnice bude přesto ovlivňovat naše procesy.

Další směrnice připravovaná k zavedení, která ovlivní naši společnost, je směrnice EUP (výrobky využívající energii). Podle ní bude muset společnost Doro zajistit ekologický design, ekologickou výrobu a nízkou spotřebu energie u nabíječek a externích napájecích zdrojů.